Cash Balance System
ระบบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
 

เข้าสู่ระบบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
กรกฎาคม 2565
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ผลการดำเนินงาน ผลการตรวจสอบ หมายเหตุ
(สพท/โรงเรียน)
หมายเหตุ
(ผู้รับผิดชอบ)
ผู้รับผิดชอบ
1 สพป.นราธิวาส เขต 3 ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ รายงานงบเทียบยอดประจำเดือนกรกฎาคม 2565 นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
2 โรงเรียนบ้านมะรือโบตก ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ คืนเงินยืมจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่าแบบเรียนจำนวน 18,983 18,530 บาท ค่าเครื่่องแบบ 41,340 ค่าอุปกรณ์ 19,885 บาท น.ส.รุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง
3 โรงเรียนบ้านบาโงระนะ ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
4 โรงเรียนบ้านนิบง ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ น.ส.ศศิธร กลางแท่น
5 โรงเรียนบ้านบระเอ็ง ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ รับคืนอุดหนุนรายหัวประถมค่าเครื่องแบบ 14,520.-บาท รับคืนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน1/65 ค่าอุปกรณ์ 7,240.-บาทและค่าหนังสือเรียน10,321.-บาท นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
6 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ น.ส.ศศิธร กลางแท่น
7 โรงเรียนไอยรานุสรณ์ ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ น.ส.ศศิธร กลางแท่น
8 โรงเรียนบ้านกาลิซา ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ขอความร่วมมือส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวันพร้อมลายเซนต์ใหม่ครับ น.ส.ศศิธร กลางแท่น
9 โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ส่งไฟล์รายงานคงเหลือประจำวันออนไลน์ใหม่ครับ นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
10 โรงเรียนบ้านฮูลู ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ น.ส.ศศิธร กลางแท่น
11 โรงเรียนบ้านกาเด็ง ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ น.ส.รุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง
12 โรงเรียนอนุบาลระแงะ ยังไม่ส่งรายงาน นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
13 โรงเรียนบ้านเขาพระ ส่งรายงานแล้ว แก้ไข นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
14 โรงเรียนบ้านแกแม ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
15 โรงเรียนวัดร่อน ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ รับคืนเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนภาคเรียนที่ 1/2565 ค่าแบบเรียน 9,517 บาท น.ส.ศศิธร กลางแท่น
16 โรงเรียนบ้านบือนังกือเปาะ ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ รับคืนเงินยืมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนภาคเรียนที่1/65 ค่าเครื่องแบบ11,700บาท+ค่าอุปกรณ์6,360บาท รับคืนเงินยืมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนภาคเรียนที่2/64 ค่าหนังสือเรียน 7,520บาท นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
17 โรงเรียนบ้านบ่อทอง ยังไม่ส่งรายงาน น.ส.ศศิธร กลางแท่น
18 โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ รายการแนบไฟล์บางรายการอาจจะยังไม่มีจะให้พร้อมในเดือนถัดไป นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
19 โรงเรียนวัดตันติการาม มิตรภาพที่ 109 ยังไม่ส่งรายงาน นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
20 โรงเรียนบ้านตะโละ ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ รับคืนเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/65 ค่าอุปกรณ์การเรียน 9,980 บาท ค่าเครื่องแบบนักเรียน 20,400 บาท น.ส.ศศิธร กลางแท่น
21 โรงเรียนบ้านไอปาเซ ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ผิดถูกยังไง ขอคำแนะนำด้วยค่ะ น.ส.ศศิธร กลางแท่น
22 โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ น.ส.ศศิธร กลางแท่น
23 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะดีแย ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ส่งไฟล์รายงานคงเหลือประจำวันออนไลน์ใหม่ครับ น.ส.รุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง
24 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู ส่งรายงานแล้ว แก้ไข นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
25 โรงเรียนบ้านเจ๊ะเก ส่งรายงานแล้ว ถูกต้อง น.ส.รุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง
26 โรงเรียนบ้านเขาน้อย ยังไม่ส่งรายงาน นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
27 โรงเรียนบ้านบาโงสะโต ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ น.ส.ศศิธร กลางแท่น
28 โรงเรียนบ้านตราแด๊ะ ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ได้รับเงินคืนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 ค่าอุปกรณ์การเรียน 8,235 บาท ค่าเครื่องแบบนักเรียน 17,280 บาท น.ส.ศศิธร กลางแท่น
29 โรงเรียนประชาบำรุง ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
30 โรงเรียนบ้านบละแต ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ส่งเงินคืนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จากงบค่าเครื่องแบบนักเรียน 5280 บาท และงบค่าอุปกรณ์การเรียน 2735 บาท ยังคงค้างส่งไม่หมดอีก 3575 บาท นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
31 โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ขอความร่วมมือส่งไฟล์ใหม่ในระบบพร้อมลายเซนต์ครับ น.ส.รุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง
32 โรงเรียนบ้านบองอ ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ น.ส.ศศิธร กลางแท่น
33 โรงเรียนบ้านบาโงกูโบ ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ รับคืนเงินยืมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนภาคเรียนที่ 1/2565 ค่าอุปกรณ์การเรียน 5575 บาท นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
34 โรงเรียนบ้านสาเมาะ ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ รับเงินคืนค่าอุปกรณ์ 34,940 บาท(งบประมาณ 1/2565)รับรับเงินคืนค่าอุปกรณ์ 34,940 บาท(งบประมาณ 1/2565)เงินคืนค่าเครื่องแบบนักเรียน 74,850 บาท(งบประมาณ 1/2564) น.ส.ศศิธร กลางแท่น
35 โรงเรียนบ้านลาไม ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
36 โรงเรียนบ้านปาเซ ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ น.ส.ศศิธร กลางแท่น
37 โรงเรียนบ้านสะโล ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ได้รับเงินคืนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 ค่าอุปกรณ์การเรียน 9,305 บาท ค่าเครื่องแบบนักเรียน 18,180 บาท น.ส.ศศิธร กลางแท่น
38 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ น.ส.รุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง
39 โรงเรียนบ้านบาโง ยังไม่ส่งรายงาน น.ส.รุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง
40 โรงเรียนบ้านสิโป ส่งรายงานแล้ว แก้ไข น.ส.รุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง
41 โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ น.ส.รุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง
42 โรงเรียนบ้านทำนบ ยังไม่ส่งรายงาน นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
43 โรงเรียนบ้านจะแนะ ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ รับคืนเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคที่ 1/2565 ค่าหนังสือเรียน 172022 บาท ค่าอุปกรณ์การเรียน 46590 บาท ค่าเครื่องแบบ 92790 บาท และค่าจัดการเรียนการสอน 25659 บาท นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
44 โรงเรียนบ้านตือกอ ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
45 โรงเรียนบ้านละหาร ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
46 โรงเรียนบ้านปารี ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ รับคืนเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนภาคเรียนที่ 1/2565 ค่าเครื่องแบบ 31,020 บาท ค่าอุปกรณ์ 16,335 บาท ค่าหนังสือ 53,987 บาท อุดหนุน 59,761 บาท น.ส.รุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง
47 โรงเรียนบ้านไอกรอส ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ รับคืนเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนภาคเรียนที่ 1/2565 ค่าอุปกรณ์การเรียน xxx,xxx บาท ค่าเครื่องแบบนักเรียน xx,xxx บาท นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
48 โรงเรียนบ้านยะออ ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ รายละเอียดไฟล์แนบบางรายการ ยังไม่สมบูรณ์ ขอคำชี้แนะ เพื่อนำไปใช้ในเดือนต่อไปด้วยคะ นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
49 โรงเรียนบ้านดุซงยอ ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ น.ส.รุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง
50 โรงเรียนบ้านแมะแซ ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ น.ส.ศศิธร กลางแท่น
51 โรงเรียนบ้านรือเปาะ ยังไม่ส่งรายงาน น.ส.ศศิธร กลางแท่น
52 โรงเรียนบ้านริแง ยังไม่ส่งรายงาน น.ส.รุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง
53 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ยังไม่ส่งรายงาน นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
54 โรงเรียนบ้านกาแย ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ รับคืนเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน1/64 ค่าเครื่องแบบ40,950บาท ค่าอุปกรณ์19,785 บาท รับคืนเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2/64 ค่าหนังสือเรียน70,989 บาม น.ส.รุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง
55 โรงเรียนบ้านน้ำหอม ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ รับคืนเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 จากค่าเครื่องแบบ 13,920 บาท และอุปกรณ์การเรียน 7,040 บาท น.ส.ศศิธร กลางแท่น
56 โรงเรียนผดุงมาตร ยังไม่ส่งรายงาน น.ส.รุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง
57 โรงเรียนบ้านน้ำวน ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ รับคืนเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนภาคเรียนที่ 1/2565 ค่าเครื่องแบบ 8,040 ค่าอุปกรณ์ 3,730 รับคืนเงินค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนภาคเรียนที่ 1/ 2565 ใช้งบกลางสำรองจ่าย 3,730 เนื่องจากค่าเครื่องแบบและค่าอุปกรณ์ไม่เพียงพอ น.ส.รุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง
58 โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ คืนเงินให้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่าเครื่องแบบ34620 ค่าอุปกรณ์ 16535 น.ส.รุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง
59 โรงเรียนร่วมจิตต์ประชา ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ รับคืนเงินยืมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนภาคเรียนที่ 1/2565 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 14,940 บาท รับคืนเงินยืมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนภาคเรียนที่2/2564 ค่าหนังสือเรียน 27,194 บาท +ค่าอุปกรณ์การเรียน 7,530 บาท น.ส.ศศิธร กลางแท่น
60 โรงเรียนบ้านไอร์โซ ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ น.ส.รุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง
61 โรงเรียนบ้านยานิง ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ น.ส.รุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง
62 โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ น.ส.รุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง
63 โรงเรียนบ้านโคก ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ น.ส.รุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง
64 โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
65 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
66 โรงเรียนบ้านบูกิต ยังไม่ส่งรายงาน น.ส.ศศิธร กลางแท่น
67 โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ ยังไม่ส่งรายงาน น.ส.รุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง
68 โรงเรียนบ้านบาตาปาเซ ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ รับคืนเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนภาคเรียนที่1/65 ค่าอุปกรณ์ 2500 บาท ค่าเครื่องแบบ 3000 บาท ดำเนินตรวจสอบและแนบไฟล์เอกสารใหม่อีกครั้งครับผม น.ส.ศศิธร กลางแท่น
69 โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ น.ส.รุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง
70 โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ รับคืนเงินยืมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1/2564 จากอุดหนุนมัธยม 28,600 บาท จากอุดหนุนประถม 17,136 บาท รับคืนเงินยืมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2/2564 จากค่าหนังสือเรียนคืน 94,276 บาท รับคืนเงินยืมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1/2565 จากอุปกรณ์ 21,840 บาท จากเครื่องแบบ 43,920 บาท รับคืนเงินยืมปัจจัยนักเรียนยากจน(ประถม) จากจากอุดหนุนประถม 35,000 บาท จากอุดหนุนมัธยม 24,000 บาท น.ส.รุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง
71 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128 ยังไม่ส่งรายงาน น.ส.รุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง
72 โรงเรียนบ้านมะรือโบออก มิตรภาพที่ 199 ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ น.ส.รุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง
73 โรงเรียนบ้านจูโวะ ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ น.ส.ศศิธร กลางแท่น
74 โรงเรียนราชพัฒนา ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ขอความร่วมมือส่งไฟล์รายงานคงเหลือในระบบพร้อมลายเซนต์ใหม่ครับ นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
75 โรงเรียนราชประสงค์ ยังไม่ส่งรายงาน นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
76 โรงเรียนบ้านตาโงะ ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ น.ส.ศศิธร กลางแท่น

สถิติการเข้าใช้

วันนี้
1
เมื่อวาน
70
เดือนนี้
491
เดือนที่แล้ว
101
ปีนี้
1,904
ปีที่แล้ว
5,965
ทั้งหมด
10,438