Cash Balance System
ระบบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
 

เข้าสู่ระบบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
มิถุนายน 2567
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ผลการดำเนินงาน ผลการตรวจสอบ หมายเหตุ
(สพท/โรงเรียน)
หมายเหตุ
(ผู้รับผิดชอบ)
ผู้รับผิดชอบ
1 สพป.นราธิวาส เขต 3 ยังไม่ส่งรายงาน นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
2 โรงเรียนบ้านมะรือโบตก ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ เงินดอกเบี้ยเงินอุดหนุนอื่นและดอกเบี้ยอาหารกลางวัน รับเงินเข้าระบบวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 นางสาวรุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง
3 โรงเรียนบ้านบาโงระนะ ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ เงินดอกเบี้ยเงินอุดหนุนและดอกเบี้ยอาหารกลางวัน รับเงินเข้าระบบวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
4 โรงเรียนบ้านนิบง ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นางศศิธร แซ่เหยียน
5 โรงเรียนบ้านบระเอ็ง ยังไม่ส่งรายงาน นางศศิธร แซ่เหยียน
6 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นางศศิธร แซ่เหยียน
7 โรงเรียนไอยรานุสรณ์ ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นางศศิธร แซ่เหยียน
8 โรงเรียนบ้านกาลิซา ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
9 โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นางศศิธร แซ่เหยียน
10 โรงเรียนบ้านฮูลู ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นางศศิธร แซ่เหยียน
11 โรงเรียนบ้านกาเด็ง ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นางสาวรุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง
12 โรงเรียนอนุบาลระแงะ ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
13 โรงเรียนบ้านเขาพระ ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
14 โรงเรียนบ้านแกแม ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
15 โรงเรียนวัดร่อน ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ดอกเบี้ยเงินอุดหนุนและดอกเบี้ยอาหารกลางวันปรับสมุดรับเงินเข้าระบบวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 นางศศิธร แซ่เหยียน
16 โรงเรียนบ้านบือนังกือเปาะ ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
17 โรงเรียนบ้านบ่อทอง ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นางศศิธร แซ่เหยียน
18 โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ ยังไม่ส่งรายงาน นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
19 โรงเรียนวัดตันติการาม มิตรภาพที่ 109 ยังไม่ส่งรายงาน นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
20 โรงเรียนบ้านตะโละ ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ - ค่าเครื่องแบบนักเรียน ยืมเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 3,000 บาท - ค่าอุปกรณ์การเรียน ยืมเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 1,380 บาท - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ยืมเงินไป จำนวน 4,380 บาท นางศศิธร แซ่เหยียน
21 โรงเรียนบ้านไอปาเซ ยังไม่ส่งรายงาน นางศศิธร แซ่เหยียน
22 โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ยืมเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียน 7,450 บาท นางศศิธร แซ่เหยียน
23 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะดีแย ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นางสาวรุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง
24 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
25 โรงเรียนบ้านเจ๊ะเก ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นางสาวรุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง
26 โรงเรียนบ้านเขาน้อย ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ยอดค่าอุปกรณ์การเรียนเดือนพฤษภาคม 2567 เบิกเกินยอดโอน 440 บาท ซึ่งเงินนี้ต้องเบิกเงินคืนสพป.นธ เขต 3 ดำเนินการโดยการยืมเงินพัฒนาผู้เรียนเพิ่มในยอดภาคเรียนที่ 2/2566 ซึ่งโรงเรียนบ้านเขารชน้อยได้แก้ไขทะเบียนคุมในรอบเดือนพฤษภาคม 2567 แล้ว นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
27 โรงเรียนบ้านบาโงสะโต ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นางศศิธร แซ่เหยียน
28 โรงเรียนบ้านตราแด๊ะ ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นางศศิธร แซ่เหยียน
29 โรงเรียนประชาบำรุง ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ยืมพัฒนาผู้เรียนจ่ายค่าอุปกรณ์ เป็น 6,522 บาท นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
30 โรงเรียนบ้านบละแต ยังไม่ส่งรายงาน นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
31 โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ เงินดอกเบี้ยอุดหนุน 2394.09 บ. ดอกเบี้ยอาหารกลางวัน 433.02 บ. เข้าในบัญชีวันที่ 30 มิ.ย 67 ได้พิมพ์เช็ครับเงินในระบบในวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 นางสาวรุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง
32 โรงเรียนบ้านบองอ ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ดอกเบี้ยอุดหนุนอื่นและดอกเบี้ยอาหารกลางวันรับเงินเข้าระบบวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 นางศศิธร แซ่เหยียน
33 โรงเรียนบ้านบาโงกูโบ ส่งรายงานแล้ว แก้ไข นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
34 โรงเรียนบ้านสาเมาะ ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นางศศิธร แซ่เหยียน
35 โรงเรียนบ้านลาไม ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
36 โรงเรียนบ้านปาเซ ยังไม่ส่งรายงาน นางศศิธร แซ่เหยียน
37 โรงเรียนบ้านสะโล ยังไม่ส่งรายงาน นางศศิธร แซ่เหยียน
38 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นางสาวรุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง
39 โรงเรียนบ้านบาโง ยังไม่ส่งรายงาน นางสาวรุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง
40 โรงเรียนบ้านสิโป ยังไม่ส่งรายงาน นางสาวรุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง
41 โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นางสาวรุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง
42 โรงเรียนบ้านทำนบ ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
43 โรงเรียนบ้านจะแนะ ยังไม่ส่งรายงาน นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
44 โรงเรียนบ้านตือกอ ยังไม่ส่งรายงาน นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
45 โรงเรียนบ้านละหาร ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
46 โรงเรียนบ้านปารี ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นางสาวรุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง
47 โรงเรียนบ้านไอกรอส ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
48 โรงเรียนบ้านยะออ ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
49 โรงเรียนบ้านดุซงยอ ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นางสาวรุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง
50 โรงเรียนบ้านแมะแซ ยังไม่ส่งรายงาน นางศศิธร แซ่เหยียน
51 โรงเรียนบ้านรือเปาะ ยังไม่ส่งรายงาน นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
52 โรงเรียนบ้านริแง ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นางสาวรุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง
53 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ยังไม่ส่งรายงาน นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
54 โรงเรียนบ้านกาแย ยังไม่ส่งรายงาน นางสาวรุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง
55 โรงเรียนบ้านน้ำหอม ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นางศศิธร แซ่เหยียน
56 โรงเรียนผดุงมาตร ยังไม่ส่งรายงาน นางสาวรุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง
57 โรงเรียนบ้านน้ำวน ยังไม่ส่งรายงาน นางสาวรุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง
58 โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นางสาวรุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง
59 โรงเรียนร่วมจิตต์ประชา ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นางศศิธร แซ่เหยียน
60 โรงเรียนบ้านไอร์โซ ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นางสาวรุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง
61 โรงเรียนบ้านยานิง ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นางสาวรุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง
62 โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง ยังไม่ส่งรายงาน นางสาวรุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง
63 โรงเรียนบ้านโคก ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ งินดอกเบี้ยอุดหนุน 1867.83 บ. ดอกเบี้ยอาหารกลางวัน 159. 56 บ. เข้าในบัญชีวันที่ 30 มิ.ย 67 ได้รับเงินเข้าระบบระบบในวันที่ 7 กรกฎาคม 2567 นางสาวรุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง
64 โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ยอดเงินเทียบยอดมีการคาดเคลื่อน เนื่องจากไม่ได้นำเข้ารายดอกเบี้ย นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
65 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ ยังไม่ส่งรายงาน นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
66 โรงเรียนบ้านบูกิต ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นางศศิธร แซ่เหยียน
67 โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นางสาวรุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง
68 โรงเรียนบ้านบาตาปาเซ ยังไม่ส่งรายงาน นางศศิธร แซ่เหยียน
69 โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นางสาวรุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง
70 โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ยังไม่ส่งรายงาน นางสาวรุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง
71 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128 ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นางสาวรุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง
72 โรงเรียนบ้านมะรือโบออก มิตรภาพที่ 199 ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นางสาวรุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง
73 โรงเรียนบ้านจูโวะ ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
74 โรงเรียนราชพัฒนา ยังไม่ส่งรายงาน นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
75 โรงเรียนราชประสงค์ ยังไม่ส่งรายงาน นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
76 โรงเรียนบ้านตาโงะ ยังไม่ส่งรายงาน นางศศิธร แซ่เหยียน

สถิติการเข้าใช้

วันนี้
15
เมื่อวาน
16
เดือนนี้
437
เดือนที่แล้ว
542
ปีนี้
3,808
ปีที่แล้ว
8,484
ทั้งหมด
25,296