Cash Balance System
ระบบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
 

เข้าสู่ระบบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
สิงหาคม 2566
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ผลการดำเนินงาน ผลการตรวจสอบ หมายเหตุ
(สพท/โรงเรียน)
หมายเหตุ
(ผู้รับผิดชอบ)
ผู้รับผิดชอบ
1 สพป.นราธิวาส เขต 3 ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ เอกสารรายงานเงินคงเหลือประจำเดือนสิงหาคม 2566 นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
2 โรงเรียนบ้านมะรือโบตก ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ คืนเงินเบิกเกินค่าเครื่องแบบนักเรียน ยืมจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 675 บาท คืนเงินเบิกเกินค่าอุปกรณ์การเรียน ยืมจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 555 บาท น.ส.,มารียานา ดอเลาะ
3 โรงเรียนบ้านบาโงระนะ ยังไม่ส่งรายงาน นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
4 โรงเรียนบ้านนิบง ยังไม่ส่งรายงาน น.ส.ศศิธร กลางแท่น
5 โรงเรียนบ้านบระเอ็ง ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
6 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ - คืนเงินค่ายืมค่าเครื่องแบบนักเรียน 20650 บาท และค่าอุปกรณ์การเรียน 10750 บาทให้กับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1/66 - คืนเงินที่ยืมจ่ายค่าหนังสือเรียน 30814 บาท ให้แก่เงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา 2/65) - ทะเบียนคุมกระแสรายวันค่าอาหารกลางวันไม่ตรงกับบัญชีเงินอุดหนุน เพราะเช็คสั่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงิน 80 บาท น.ส.ศศิธร กลางแท่น
7 โรงเรียนไอยรานุสรณ์ ยังไม่ส่งรายงาน น.ส.ศศิธร กลางแท่น
8 โรงเรียนบ้านกาลิซา ยังไม่ส่งรายงาน น.ส.ศศิธร กลางแท่น
9 โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ ยังไม่ส่งรายงาน นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
10 โรงเรียนบ้านฮูลู ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ น.ส.ศศิธร กลางแท่น
11 โรงเรียนบ้านกาเด็ง ส่งรายงานแล้ว แก้ไข น.ส.,มารียานา ดอเลาะ
12 โรงเรียนอนุบาลระแงะ ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
13 โรงเรียนบ้านเขาพระ ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
14 โรงเรียนบ้านแกแม ยังไม่ส่งรายงาน นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
15 โรงเรียนวัดร่อน ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ คืนเงินยืมค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 7,525 บาท ให้กับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คืนเงินยืมค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 4,105 บาท ให้กับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน น.ส.ศศิธร กลางแท่น
16 โรงเรียนบ้านบือนังกือเปาะ ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ รับเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2566 ( 30%) จำนวน 5 รายการ ดังนี้ 1 ค่าหนังสือเรียน 2. ค่าอุปกรณ์การเรียน 3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 4. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคุณภาพผูเรียน 5. ค่าจัดการเรียนการสอน และได้ทำการคืนเงินยืมทุกรายการ นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
17 โรงเรียนบ้านบ่อทอง ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ค่าเครื่องแบบนักเรียนคืนเงินยืมให้กับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1/2566 จำนวน 19,450 บาทและค่าอุปกรณ์การเรียนคืนเงินยืมให้กับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1/2565 จำนวน 10,780 บาท น.ส.ศศิธร กลางแท่น
18 โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ ยังไม่ส่งรายงาน นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
19 โรงเรียนวัดตันติการาม มิตรภาพที่ 109 ยังไม่ส่งรายงาน นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
20 โรงเรียนบ้านตะโละ ยังไม่ส่งรายงาน น.ส.ศศิธร กลางแท่น
21 โรงเรียนบ้านไอปาเซ ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ น.ส.ศศิธร กลางแท่น
22 โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ น.ส.ศศิธร กลางแท่น
23 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะดีแย ยังไม่ส่งรายงาน น.ส.,มารียานา ดอเลาะ
24 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
25 โรงเรียนบ้านเจ๊ะเก ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ คืนเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน 32,825 บาท - ค่าอุปกรณ์การเรียน 16,805 บาท - ค่าดำเนินโครงการจัดซื้อจัดวัสดุสำนักงาน 22,018.39 บาท น.ส.,มารียานา ดอเลาะ
26 โรงเรียนบ้านเขาน้อย ยังไม่ส่งรายงาน นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
27 โรงเรียนบ้านบาโงสะโต ยังไม่ส่งรายงาน น.ส.ศศิธร กลางแท่น
28 โรงเรียนบ้านตราแด๊ะ ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ส่งคืนเงินยืมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (2/2565) จำนวน 2 รายการ 1. ค่าอุปกรณ์การเรียน 10,612 บาท 2. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 19,975 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,590 บาท หมายเหตุ ค่าหนังสือแบบเรียนขาด 3 บาท จึงได้สำรองจ่ายให้ครบตามจำนวน 100% น.ส.ศศิธร กลางแท่น
29 โรงเรียนประชาบำรุง ยังไม่ส่งรายงาน นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
30 โรงเรียนบ้านบละแต ยังไม่ส่งรายงาน นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
31 โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ -คืนเงินยืมค่าเครื่องแบบนักเรียน 63975 บ.และค่าอุปกรณ์การเรียน 33000 บ. ให้กับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -ทะเบียนคุมกระแสรายวันไม่ตรงกับบัญชีเงินอุุดหนุน เพราะ ได้เข้าระบบช้า จำนวนเงิน 134500 บ. น.ส.,มารียานา ดอเลาะ
32 โรงเรียนบ้านบองอ ยังไม่ส่งรายงาน น.ส.ศศิธร กลางแท่น
33 โรงเรียนบ้านบาโงกูโบ ยังไม่ส่งรายงาน นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
34 โรงเรียนบ้านสาเมาะ ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ น.ส.ศศิธร กลางแท่น
35 โรงเรียนบ้านลาไม ยังไม่ส่งรายงาน นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
36 โรงเรียนบ้านปาเซ ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ น.ส.ศศิธร กลางแท่น
37 โรงเรียนบ้านสะโล ยังไม่ส่งรายงาน น.ส.ศศิธร กลางแท่น
38 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ ยังไม่ส่งรายงาน น.ส.,มารียานา ดอเลาะ
39 โรงเรียนบ้านบาโง ยังไม่ส่งรายงาน น.ส.,มารียานา ดอเลาะ
40 โรงเรียนบ้านสิโป ยังไม่ส่งรายงาน น.ส.,มารียานา ดอเลาะ
41 โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ ยังไม่ส่งรายงาน น.ส.,มารียานา ดอเลาะ
42 โรงเรียนบ้านทำนบ ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
43 โรงเรียนบ้านจะแนะ ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
44 โรงเรียนบ้านตือกอ ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
45 โรงเรียนบ้านละหาร ยังไม่ส่งรายงาน นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
46 โรงเรียนบ้านปารี ยังไม่ส่งรายงาน น.ส.,มารียานา ดอเลาะ
47 โรงเรียนบ้านไอกรอส ยังไม่ส่งรายงาน นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
48 โรงเรียนบ้านยะออ ยังไม่ส่งรายงาน นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
49 โรงเรียนบ้านดุซงยอ ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ น.ส.,มารียานา ดอเลาะ
50 โรงเรียนบ้านแมะแซ ยังไม่ส่งรายงาน น.ส.ศศิธร กลางแท่น
51 โรงเรียนบ้านรือเปาะ ยังไม่ส่งรายงาน น.ส.ศศิธร กลางแท่น
52 โรงเรียนบ้านริแง ยังไม่ส่งรายงาน น.ส.,มารียานา ดอเลาะ
53 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
54 โรงเรียนบ้านกาแย ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ น.ส.,มารียานา ดอเลาะ
55 โรงเรียนบ้านน้ำหอม ยังไม่ส่งรายงาน น.ส.ศศิธร กลางแท่น
56 โรงเรียนผดุงมาตร ยังไม่ส่งรายงาน น.ส.,มารียานา ดอเลาะ
57 โรงเรียนบ้านน้ำวน ยังไม่ส่งรายงาน น.ส.,มารียานา ดอเลาะ
58 โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง ยังไม่ส่งรายงาน น.ส.,มารียานา ดอเลาะ
59 โรงเรียนร่วมจิตต์ประชา ยังไม่ส่งรายงาน น.ส.ศศิธร กลางแท่น
60 โรงเรียนบ้านไอร์โซ ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ น.ส.,มารียานา ดอเลาะ
61 โรงเรียนบ้านยานิง ยังไม่ส่งรายงาน น.ส.,มารียานา ดอเลาะ
62 โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง ยังไม่ส่งรายงาน น.ส.,มารียานา ดอเลาะ
63 โรงเรียนบ้านโคก ยังไม่ส่งรายงาน น.ส.,มารียานา ดอเลาะ
64 โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ เงินอุดหนุนอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนอื่นมีการปรับปรุงยอด นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
65 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
66 โรงเรียนบ้านบูกิต ยังไม่ส่งรายงาน น.ส.ศศิธร กลางแท่น
67 โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ ยังไม่ส่งรายงาน น.ส.,มารียานา ดอเลาะ
68 โรงเรียนบ้านบาตาปาเซ ยังไม่ส่งรายงาน น.ส.ศศิธร กลางแท่น
69 โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ คืนเงินยืมค่าเครื่องแบบนักเรียนจำนวน 25,075 บาท และคืนเงินยืมค่าอุปกรณ์การเรียนจำนวน 13,555 บาท ให้กับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนภาคเรียนที่ 1/2566 และได้คืนเงินค่าหนังสือเรียนจำนวน 45,648 บาท ให้กับเงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2566 น.ส.,มารียานา ดอเลาะ
70 โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ น.ส.,มารียานา ดอเลาะ
71 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128 ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ น.ส.,มารียานา ดอเลาะ
72 โรงเรียนบ้านมะรือโบออก มิตรภาพที่ 199 ยังไม่ส่งรายงาน น.ส.,มารียานา ดอเลาะ
73 โรงเรียนบ้านจูโวะ ยังไม่ส่งรายงาน น.ส.ศศิธร กลางแท่น
74 โรงเรียนราชพัฒนา ยังไม่ส่งรายงาน นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
75 โรงเรียนราชประสงค์ ยังไม่ส่งรายงาน นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
76 โรงเรียนบ้านตาโงะ ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ น.ส.ศศิธร กลางแท่น

สถิติการเข้าใช้

วันนี้
33
เมื่อวาน
42
เดือนนี้
504
เดือนที่แล้ว
814
ปีนี้
5,975
ปีที่แล้ว
4,470
ทั้งหมด
18,979