Cash Balance System
ระบบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
 

เข้าสู่ระบบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
เมษายน 2567
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ผลการดำเนินงาน ผลการตรวจสอบ หมายเหตุ
(สพท/โรงเรียน)
หมายเหตุ
(ผู้รับผิดชอบ)
ผู้รับผิดชอบ
1 สพป.นราธิวาส เขต 3 ยังไม่ส่งรายงาน นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
2 โรงเรียนบ้านมะรือโบตก ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นางสาวรุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง
3 โรงเรียนบ้านบาโงระนะ ยังไม่ส่งรายงาน นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
4 โรงเรียนบ้านนิบง ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นางศศิธร แซ่เหยียน
5 โรงเรียนบ้านบระเอ็ง ยังไม่ส่งรายงาน นางศศิธร แซ่เหยียน
6 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นางศศิธร แซ่เหยียน
7 โรงเรียนไอยรานุสรณ์ ยังไม่ส่งรายงาน นางศศิธร แซ่เหยียน
8 โรงเรียนบ้านกาลิซา ยังไม่ส่งรายงาน นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
9 โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ ยังไม่ส่งรายงาน นางศศิธร แซ่เหยียน
10 โรงเรียนบ้านฮูลู ยังไม่ส่งรายงาน นางศศิธร แซ่เหยียน
11 โรงเรียนบ้านกาเด็ง ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นางสาวรุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง
12 โรงเรียนอนุบาลระแงะ ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
13 โรงเรียนบ้านเขาพระ ยังไม่ส่งรายงาน นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
14 โรงเรียนบ้านแกแม ยังไม่ส่งรายงาน นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
15 โรงเรียนวัดร่อน ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นางศศิธร แซ่เหยียน
16 โรงเรียนบ้านบือนังกือเปาะ ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
17 โรงเรียนบ้านบ่อทอง ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นางศศิธร แซ่เหยียน
18 โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ ยังไม่ส่งรายงาน นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
19 โรงเรียนวัดตันติการาม มิตรภาพที่ 109 ยังไม่ส่งรายงาน นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
20 โรงเรียนบ้านตะโละ ยังไม่ส่งรายงาน นางศศิธร แซ่เหยียน
21 โรงเรียนบ้านไอปาเซ ยังไม่ส่งรายงาน นางศศิธร แซ่เหยียน
22 โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นางศศิธร แซ่เหยียน
23 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะดีแย ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นางสาวรุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง
24 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
25 โรงเรียนบ้านเจ๊ะเก ยังไม่ส่งรายงาน นางสาวรุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง
26 โรงเรียนบ้านเขาน้อย ยังไม่ส่งรายงาน นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
27 โรงเรียนบ้านบาโงสะโต ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นางศศิธร แซ่เหยียน
28 โรงเรียนบ้านตราแด๊ะ ยังไม่ส่งรายงาน นางศศิธร แซ่เหยียน
29 โรงเรียนประชาบำรุง ยังไม่ส่งรายงาน นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
30 โรงเรียนบ้านบละแต ยังไม่ส่งรายงาน นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
31 โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นางสาวรุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง
32 โรงเรียนบ้านบองอ ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นางศศิธร แซ่เหยียน
33 โรงเรียนบ้านบาโงกูโบ ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
34 โรงเรียนบ้านสาเมาะ ยังไม่ส่งรายงาน นางศศิธร แซ่เหยียน
35 โรงเรียนบ้านลาไม ยังไม่ส่งรายงาน นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
36 โรงเรียนบ้านปาเซ ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ทะเบียนกระแสรายวัน เดือนเมษายน ไม่มีรายการเคลื่อนไหว นางศศิธร แซ่เหยียน
37 โรงเรียนบ้านสะโล ยังไม่ส่งรายงาน นางศศิธร แซ่เหยียน
38 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ ยังไม่ส่งรายงาน นางสาวรุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง
39 โรงเรียนบ้านบาโง ยังไม่ส่งรายงาน นางสาวรุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง
40 โรงเรียนบ้านสิโป ยังไม่ส่งรายงาน นางสาวรุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง
41 โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ ยังไม่ส่งรายงาน นางสาวรุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง
42 โรงเรียนบ้านทำนบ ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
43 โรงเรียนบ้านจะแนะ ยังไม่ส่งรายงาน นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
44 โรงเรียนบ้านตือกอ ยังไม่ส่งรายงาน นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
45 โรงเรียนบ้านละหาร ยังไม่ส่งรายงาน นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
46 โรงเรียนบ้านปารี ยังไม่ส่งรายงาน นางสาวรุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง
47 โรงเรียนบ้านไอกรอส ยังไม่ส่งรายงาน นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
48 โรงเรียนบ้านยะออ ยังไม่ส่งรายงาน นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
49 โรงเรียนบ้านดุซงยอ ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นางสาวรุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง
50 โรงเรียนบ้านแมะแซ ยังไม่ส่งรายงาน นางศศิธร แซ่เหยียน
51 โรงเรียนบ้านรือเปาะ ยังไม่ส่งรายงาน นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
52 โรงเรียนบ้านริแง ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นางสาวรุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง
53 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ยังไม่ส่งรายงาน นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
54 โรงเรียนบ้านกาแย ยังไม่ส่งรายงาน นางสาวรุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง
55 โรงเรียนบ้านน้ำหอม ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นางศศิธร แซ่เหยียน
56 โรงเรียนผดุงมาตร ยังไม่ส่งรายงาน นางสาวรุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง
57 โรงเรียนบ้านน้ำวน ยังไม่ส่งรายงาน นางสาวรุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง
58 โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง ยังไม่ส่งรายงาน นางสาวรุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง
59 โรงเรียนร่วมจิตต์ประชา ยังไม่ส่งรายงาน นางศศิธร แซ่เหยียน
60 โรงเรียนบ้านไอร์โซ ยังไม่ส่งรายงาน นางสาวรุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง
61 โรงเรียนบ้านยานิง ยังไม่ส่งรายงาน นางสาวรุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง
62 โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง ยังไม่ส่งรายงาน นางสาวรุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง
63 โรงเรียนบ้านโคก ยังไม่ส่งรายงาน นางสาวรุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง
64 โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง ยังไม่ส่งรายงาน นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
65 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ ยังไม่ส่งรายงาน นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
66 โรงเรียนบ้านบูกิต ยังไม่ส่งรายงาน นางศศิธร แซ่เหยียน
67 โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นางสาวรุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง
68 โรงเรียนบ้านบาตาปาเซ ยังไม่ส่งรายงาน นางศศิธร แซ่เหยียน
69 โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ ยังไม่ส่งรายงาน นางสาวรุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง
70 โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นางสาวรุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง
71 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128 ยังไม่ส่งรายงาน นางสาวรุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง
72 โรงเรียนบ้านมะรือโบออก มิตรภาพที่ 199 ยังไม่ส่งรายงาน นางสาวรุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง
73 โรงเรียนบ้านจูโวะ ยังไม่ส่งรายงาน นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
74 โรงเรียนราชพัฒนา ยังไม่ส่งรายงาน นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
75 โรงเรียนราชประสงค์ ยังไม่ส่งรายงาน นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
76 โรงเรียนบ้านตาโงะ ส่งรายงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นางศศิธร แซ่เหยียน

สถิติการเข้าใช้

วันนี้
31
เมื่อวาน
20
เดือนนี้
625
เดือนที่แล้ว
331
ปีนี้
2,652
ปีที่แล้ว
8,484
ทั้งหมด
24,140